Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów

Niniejsze OWU definiuje warunki hurtowej sprzedaży przez Dystrybutora towarów na rzecz kontrahentów z wykorzystaniem platformy sprzedażowej. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z jego postanowieniami oraz kontaktu z nami: michal@solution-bc.pl lub joanna@solution-bc.pl, jeżeli cokolwiek będzie budziło Państwa wątpliwości.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Dystrybutor - spółka pod firmą Solution Baby Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000532132, NIP 9512-38-58-06, REGON 36025310, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 400.000 zł

Kontrahent - podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu stosownych przepisów prawa, posiadający numer identyfikacji podatkowej, który zawarł z Dystrybutorem umowę o korzystanie z Platformy Zakupowej oraz dokonuje zakupu Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży w zakresie działalność swojego przedsiębiorstwa

OWU - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów

Oferta Zakupu - złożona przez Kontrahenta, za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej, oferta zakupu Towarów od Dystrybutora, która to oferta zakupu zachowuje ważność przez okres 30 (trzydzieści) dni od daty jej wprowadzenia do Platformy Sprzedażowej

Towary - fabrycznie nowy towar, będący w sprzedaży przez Dystrybutora zgodnie z jego aktualnym asortymentem

Cennik - aktualny cennik sprzedawanych Towarów dostępny w Platformie Sprzedażowej

Platforma Sprzedażowa - dostępna pod adresem internetowym www.solution-bc.pl platforma umożliwiająca zawieranie z Dystrybutorem Umów Sprzedaży, komunikowanie się Dystrybutora z Kontrahentem oraz składanie i rozpatrywanie reklamacji

Magazyn - lokal lub pomieszczenia, w których przechowywane są Towary

Umowa Ramowa - umowa zawierana pomiędzy Dystrybutorem, a Kontrahentem, której przedmiotem jest korzystanie przez Kontrahenta z Platformy Sprzedażowej

Rejestracja - proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Kontrahenta w Platformie Sprzedażowej, z wykorzystaniem udostępnianego przez Dystrybutora formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta

Konto - tworzone w wyniku Rejestracji Kontrahenta w Platformie Sprzedażowej indywidualne konto Kontrahenta umożliwiające korzystanie z Platformy Sprzedażowej

Newsletter - gazetka elektroniczna wydawana periodycznie przez Dystrybutora, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Platformie Sprzedażowej Towarów, organizowanych promocjach itp.; newsletter może zawierać informacje handlowe Dystrybutora lub jego partnerów

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta w wyniku przyjęcia przez Dystrybutora Oferty Zakupu

Materiały Marketingowe - wytworzone przez Dystrybutora lub podmioty będące producentami Towarów lub na ich zlecenie, materiały dotyczące Towarów, w szczególności grafiki, fotografie, znaki towarowe, opisy, utwory audiowizualne i inne utwory związane z Towarem lub daną marką

Warunki handlowe - Określane przez Dystrybutora warunki handlowe współpracy między Dystrybutorem a Kontrahentem, takie jak minima logistyczne, zasady ponoszenia kosztów dostawy Towarów

2. Paragrafy przytoczone w treści OWU bez dalszego opisu oznaczają w razie wątpliwości paragrafy OWU. Podział treści OWU na rozdziały i ich opisy oraz tytuły i poszczególne nazwy tych tytułów ma wyłącznie charakter redakcyjny i nie wywołuje skutków prawnych w zakresie interpretacji poszczególnych postanowień OWU.

3. Niniejsze OWU normuje zasady i warunki korzystania z Platformy Sprzedażowej, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania Umów Sprzedaży, dostarczania Towarów, procedury składania reklamacji oraz zasady udzielenia licencji na korzystanie z Materiałów Marketingowych.

4. Zakładając Konto i Akceptując OWU Kontrahent zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym OWU, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Właścicielem Platformy Sprzedażowej oraz podmiotem sprzedającym Towary jest Dystrybutor.

6. Nazwa Dystrybutora, wszelkie zawarte w ramach Platformy Sprzedażowej utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności wygląd graficzny Platformy Sprzedażowej, logo Dystrybutora, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Cała zawartość Platformy Sprzedażowej, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Dystrybutora i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając z Platformy Sprzedażowej Kontrahent zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Platformy Sprzedażowej w inny sposób, niż określony w niniejszych OWU.

7. Platforma Sprzedażowa służy wyłącznie do hurtowych zakupów Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży w ramach przedsiębiorstwa Kontrahenta. W przypadku zamiaru dokonania przez Kontrahenta innego rodzaju zakupu Towarów kontrahent może to uczynić kontaktując się z Dystrybutorem z pominięciem Platformy Sprzedażowej.

8. Informacje zawarte w Platformie Sprzedażowej o dostępności Towarów oraz o ich cenach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych ewentualnych przepisów prawa, lecz stanowią zaproszenie do składania przez Kontrahenta Ofert Zakupu.

9. Wszelkie ewentualnie podawane w Platformie Sprzedażowej ceny odsprzedaży Towarów są jedynie cenami rekomendowanymi i nie są w żadnym wypadku wiążące dla Kontrahentów w określaniu ceny, za jaką będą oni odsprzedawać Towary dalszym klientom. Kontrahent posiada pełną swobodę w kształtowaniu wysokości cen odsprzedaży Towarów nabytych od Dystrybutora.

10. Dystrybutor zastrzega sobie uprawnienie do czasowego wyłączania dostępności Platformy Sprzedażowej, w szczególności w związku z koniecznością konserwacji Platformy Sprzedażowej lub wprowadzania zmian w jej funkcjonowaniu.

11. Wszelkie ewentualnie podawane w Platformie Sprzedażowej lub korespondencji ceny odsprzedaży Towarów są jedynie cenami rekomendowanymi i nie są w żadnym wypadku wiążące dla Kontrahenta w określaniu ceny, za jaką będzie on odsprzedawać produkty dalszym klientom. Kontrahent posiada pełną swobodę w kształtowaniu wysokości cen odsprzedaży Towarów nabytych od Dystrybutora.

§2 ZASADY REJESTRACJI W PLATFORMIE SPRZEDAŻOWEJ

1. Celem korzystania z Platformy Sprzedażowej potencjalny Kontrahent powinien zarejestrować się w celu utworzenia jego Konta.

2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Platformie Sprzedażowej jest dobrowolne i bezpłatne, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z Platformy Sprzedażowej.

3. W celu założenia Konta potencjalny Kontrahent powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Platformy Sprzedażowej podając wszystkie wymagane dane oraz składając wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia. W przypadku gdy osoba reprezentująca nie jest uprawniona do jednoosobowej reprezentacji Kontrahenta w toku rejestracji wymagane jest dodanie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Kontrahenta stosownego pełnomocnictwa wedle wzoru udostępnionego przez Dystrybutora.

4. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji stosownego pola Kontrahent potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejsze OWU oraz wyraża zgodę na ich wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Kontrahent zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail Dystrybutor prześle wiadomość e-mail zawierającą informację o utworzeniu Konta z ograniczonymi funkcjonalnościami. Dystrybutor zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji danych (np. poprzez kontakt telefonicznych z Kontrahentem) oraz uzależnienia udostępnienia wszystkich funkcjonalności dla Konta od wykazania przez Kontrahenta prawdziwości podanych w formularzu rejestracyjnym danych, jak również od podania przez potencjalnego Kontrahenta innych danych. W przypadku negatywnej weryfikacji podawanych przez Kontrahenta Danych Dystrybutor uprawniony jest do odmowy udostępnienia wszystkich funkcjonalności dla Konta oraz do usunięcia Konta.

7. Z chwilą potwierdzenia przez Dystrybutora odblokowania wszystkich funkcjonalności Konta Kontrahent nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Platformy Sprzedażowej udostępnionych przez Dystrybutora, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Towarów. Z tą samą chwilą pomiędzy Dystrybutorem a Kontrahentem zawierana jest Umowa Ramowa. W przypadku niepotwierdzenia przez Dystrybutora odblokowania wszystkich funkcjonalności Konta w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wypełnienia przez Kontrahenta formularza rejestracyjnego Konto zostanie skasowane.

8. Konto może być przypisane tylko do jednego Kontrahenta. Kontrahent może posiadać tylko jedno Konto.

9. Kontrahent nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom. Kontrahent w ramach swojego przedsiębiorstwa zobowiązany jest do zapewnienia, iż wszelkie osoby, które będą miały dostęp do Platformy Sprzedażowej upoważnione będą do zawierania z Dystrybutorem Umów Sprzedaży. Dystrybutor upoważniony jest do żądania od Kontrahenta wykazania posiadania takiego upoważnienia przez osobę dokonującą Rejestracji.

10. Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dystrybutora o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.

11. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach Platformy Sprzedażowej skutkujące złożeniem oświadczenia woli, w tym przede wszystkim zawarciem Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży.

§3 NEWSLETTER

1. Kontrahent ma możliwość zamówienia Newslettera. Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.

2. W ramach Newslettera Dystrybutor może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Kontrahent zamawiając Newsletter wyraża zgodę.

3. Kontrahent może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@solution-bc.pl, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera, zaznaczenia stosownej opcji w ramach Konta oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.

§4 ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Dystrybutor w ramach Platformy Sprzedażowej, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Dystrybutora Towary. Wszystkie informacje techniczne dotyczące Towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Dystrybutora są danymi orientacyjnymi.

2. Informacje o aktualnie dostępnych w Platformie Sprzedażowej rodzajach Towarów, Cennikach oraz o samych Towarach zamieszczane są na stronach internetowych Platformy Sprzedażowej. Uzupełnieniem informacji podawanych w ramach Platformy Sprzedażowej są Warunki Handlowe.

3. Możliwość dokonania zakupu Towarów posiada wyłącznie Kontrahent posiadający aktywne Konto z wszystkimi odblokowanymi funkcjonalnościami Platformy Sprzedażowej, który zalogował się w Platformie Sprzedażowej.

4. Prezentowane w ramach Platformy Sprzedażowej Towary mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo. Ceny Towarów wskazane w Platformie Sprzedażowej mogą ulegać zmianie.

5. Aktualnie wprowadzane przez Dystrybutora promocje nie łączą się z udzielonymi przez Dystrybutora danemu Kontrahentowi rabatami (promocje cenowe i rabaty nie kumulują się).

6. Aby złożyć Dystrybutorowi Ofertę Zakupu danego Towaru, Kontrahent powinien dodać dany Towar do koszyka. W celu złożenia Oferty Zakupu wybranego Towaru Kontrahent powinien przejść do zakładki „Koszyk” i potwierdzić złożenie Oferty Zakupu. Kontrahent zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki. Składane Oferty Zakupu powinny uwzględniać zasady wynikające z Warunków Handlowych.

7. W trakcie procesu składania Oferty Zakupu Kontrahent powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.

8. Realizacja Ofert Zakupu wynikających ze złożonego przez Kontrahenta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Towary, aż do wyczerpania się zapasów. Każdy Towar podany w zamówieniu Kontrahenta jest przedmiotem osobnej oferty.

9. Po otrzymaniu złożonej przez Kontrahenta Oferty Zakupu Dystrybutor uprawniony będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania Oferty Zakupu do jej przyjęcia lub odrzucenia bez podawania przyczyn. Przyjęcie Oferty może nastąpić w odniesieniu do mniejszej ilości towarów niż określone w Ofercie Zakupu oraz z innym niż określone w Platformie Sprzedażowej terminie wysyłki Towarów, nie dłuższym jednak niż 30 dni kalendarzowych od daty przyjęcia Oferty Zakupu. Dystrybutor ma prawo żądać od Kontrahenta przedpłaty na poczet ceny zakupu Towarów. Wysokość przedpłaty będzie ustalana indywidualnie. Przedpłata zostanie rozliczona przy zapłacie za cenę Towaru.

10. Po złożeniu przez Kontrahenta Oferty Zakupu Kontrahent otrzyma od Dystrybutora wiadomość elektroniczną w postaci e-mail zawierającą potwierdzenie przyjęcia Oferty Zakupu lub odmowę przyjęcia Oferty Zakupu. Z chwilą wysłania przez Dystrybutora potwierdzenia przyjęcia Oferty Zakupu pomiędzy Dystrybutorem a Kontrahentem zawierana jest Umowa Sprzedaży.

11. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich w kwotach netto. Do podanych kwot doliczany jest podatek VAT według obowiązującej stawki dla danego rodzaju Towaru.

12. Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia Oferty Zakupu w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich rabatów i promocji.

13. W przypadku braku możliwości realizacji przez Dystrybutora Umowy Sprzedaży, w szczególności z powodu zaistnienia siły wyższej, Dystrybutor uprawniony będzie od odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu Dystrybutor będzie mógł złożyć nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, z zachowaniem formy dokumentowej – poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres e-mail Kontrahenta wskazany w ramach Konta.

14. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży z Kontrahentem w przypadku naruszania przez niego warunków OWU bądź przepisów obowiązującego prawa.

15. Składanie Ofert Zakupu w Platformie Sprzedażowej powoduje generowanie automatycznych wiadomości e-mail przesyłanych do Kontrahenta.

16. Niezależnie od zasad przewidzianych w niniejszym paragrafie Dystrybutor może ustalić z Kontrahentem odrębne sposoby zawierania Umów Sprzedaży. W odniesieniu do tak zawartych Umów Sprzedaży odpowiednie zastosowanie będą miały zapisy niniejszego Regulaminu, chyba że Strony postanowią inaczej.

§5 DOSTAWA TOWARÓW

1. Dystrybutor zapewnia dostawę kupionych przez Kontrahenta Towarów do miejsca na terytorium Polski wskazanego przez Kontrahenta w procesie zawierania Umowy Sprzedaży lub umożliwia ich osobisty odbiór przez Kontrahenta z Magazynu Dystrybutora. W zależności od wartości Towarów objętych Umową Sprzedaży Kontrahent może być obciążony kosztami dostawy Towarów. Informacja o kosztach dostawy Towarów udostępniona będzie w toku składania Oferty Zakupu przez Kontrahenta oraz wynika z Warunków Handlowych.

2. Dostawa Towarów przez Dystrybutora odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika.

3. Wysyłka przez Dystrybutora Towarów następuje w terminie określonym w Umowie Sprzedaży.

4. Planowane terminy dostaw Towarów to 3 dni robocze od momentu nadania przesyłki zawierającej Towary. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu przez przewoźnika.

5. Kontrahent zobowiązany jest skontrolować dostarczony przez przewoźnika Towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania Towaru. Kontrahent w związku z odbiorem przesyłki zawierającej Towar zobowiązany jest do wypełnienie wszelkich obowiązków odbiorcy przesyłki jakie na odbiorcę przesyłki nakładają przepisy prawa przewozowego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku uchybienia obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzedzającym.

6. Dokonanie przez Kontrahenta odbioru Towaru bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie Towarów zgodnie z Umową Sprzedaży.

7. W przypadku, gdy odbiór Towaru z magazynu Dystrybutora dokonuje Kontrahent własnym środkiem transportu, odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kontrahenta w momencie wydania Towaru z magazynu.

8. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie, w czasie nieprzekraczającym 48 (czterdzieści osiem) godzin od momentu odbioru Towaru, poinformować o tym fakcie Dystrybutora, a także umożliwić Dystrybutorowi zbadanie dostarczonego Towaru w stanie nienaruszonym.

9. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość Towaru Dystrybutor dołącza do dostarczanego Towaru wyłącznie na wyraźną prośbę Kontrahenta.

10. Warunkiem przyjęcia zwrotów Towarów jest zgoda Dystrybutora. Warunkiem przyjęcia zwracanych Towarów jest, aby były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych na dokumencie zakupu i w atestach.

11. Jeżeli Kontrahent nie dokona odbioru Towaru w ustalonym terminie Dystrybutor ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami związanymi ze składowaniem Towaru oraz jego odbiorem. Jeżeli Kontrahent nie odbierze Towaru z przyczyn niezawinionych przez Dystrybutora, Dystrybutor będzie magazynował Towar na ryzyko i koszt Kontrahenta.

§6 PŁATNOŚĆ ZA TOWARY

1. Kontrahent zobowiązany jest dokonać płatności za zakupione Towary w terminie wynikającym z Umowy Sprzedaży.

2. Płatność dokonywana jest na rachunek bankowy Dystrybutora wskazany w fakturze VAT wystawionej przez Dystrybutora przelewem lub w sposób określony w ust. 4 poniżej.

3. Faktura VAT wystawiana jest przez Dystrybutora z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży i jest udostępniana przez Dystrybutora do samodzielnego pobrania przez Kontrahenta w ramach Konta na Platformie Sprzedażowej. O wystawieniu faktury Kontrahent jest powiadamiamy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontrahent składając Ofertę Zakupu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur Drogą elektroniczną.

4. Kontrahent może uregulować cenę za nabyte Towary wykorzystując w tym celu, udostępnioną przez Dystrybutora we współpracy z pośrednikiem, platformę umożliwiającą automatyczne przelewy on-line lub kartami płatniczymi. Wykorzystanie przez Kontrahenta opcji płatności z wykorzystaniem takiej platformy wiązać się będzie z doliczeniem opłaty wskazanej w Umowie Sprzedaży.

5. Dystrybutor nie akceptuje płatności za pobraniem.

6. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Dystrybutora.

7. W przypadku opóźnienia płatności Dystrybutor ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze oraz inne należności wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku opóźnienia w płatnościach ze strony Kontrahenta, Dystrybutor zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Towarów do chwili uregulowania wszelkich należności.

§7 MATERIAŁY MARKETINGOWE – LICENCJA

1. Wraz z zakupem Towaru Dystrybutor zapewnia Kontrahentowi do wykorzystania Materiały Marketingowe dotyczące danego Towaru. Udostępnienie Materiałów Marketingowych następuje w trybie ustalonym odrębnie przez Dystrybutora oraz Kontrahenta.

2. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Dystrybutor udziela Kontrahentowi, niewyłącznej, ważnej na terytorium Polski, ważnej w okresie obowiązywania Umowy Ramowej, ograniczonej do możliwości wykorzystywania w autoryzowanych kanałach odsprzedaży, o których mowa w §9, ograniczonej licencji na korzystanie z Materiałów Marketingowych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie rozpowszechniania Utworów lub ich elementów publiczne udostępnianie Materiałów Marketingowych lub ich elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (pole Internet),

3. Licencja wskazana w ust. 2 udzielana jest wyłącznie na potrzeby prowadzenia reklamy Towarów zakupionych od Dystrybutora w celu dalszej ich odsprzedaży.

4. Kontrahent nie jest upoważniony do udzielania sublicencji na korzystania z Materiałów Marketingowych na rzecz innych osób lub podmiotów.

5. Materiały Marketingowe nie mogą być w jakikolwiek sposób modyfikowane bez uzyskania uprzedniej zgody Dystrybutora.

6. Licencja może być w każdej chwili wypowiedziana lub zawieszona przez Dystrybutora.

7. Poszczególne rodzaje Towarów mogą posiadać odrębne wymogi i zalecenia, co do sposobu reklamowania danego Towaru przez Kontrahenta.

§8 REKLAMACJE

1. Dystrybutor odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Kontrahent jest uprawniony do złożenia reklamacji.

3. Reklamacja może zostać złożona wyłącznie poprzez Platformę Sprzedażową z wykorzystaniem modułu RMA (reklamacje wadliwych produktów), znajdujący się w zakładce na koncie Kontrahenta. Reklamacje zgłaszane mailowo lub telefonicznie nie są przyjmowane. Do każdej reklamacji zostaje przypisany numer, a cała korespondencja, dotycząca szczegółów, reklamacji odbywa się poprzez moduł RMA. Maile zwrotne wysyłane są z adresu reklamacje@solution-bc.pl.

4. W reklamacji Kontrahent zobowiązany jest podać:

a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) dane kontaktowe składającego reklamację.

5. Niezależnie od rękojmi Towary sprzedawane przez Dystrybutora mogą być objęte odrębną gwarancją udzielaną przez producenta Towaru.

6. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Towarów.

7. Reklamacje posprzedażowe (zakupiony przez Kontrahenta towar został odsprzedany i trafił do konsumenta) kierowane mogą być do Dystrybutora wyłącznie za pośrednictwem Kontrahenta, który dokonał zakupu takiego Towaru. Reklamacja posprzedażowa musi opierać się o aktualną formę przyjmowania reklamacji posprzedażowych.

8. Reklamacje przedsprzedażowe (po dostawie towarów do Kontrahenta) w zakresie braków ilościowych oraz uszkodzeń opakowania Towaru przyjmowane będą wyłącznie w okresie do 48 godzin od momentu przyjęcia Towarów przez Kontrahenta. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady jakościowe lub ilościowe, Kontrahentowi przysługuje prawo: otrzymania brakujących Towarów, otrzymania Towaru z usuniętą wadą, wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad, otrzymania propozycji zniżki na cenie zakupu, bądź zwrotu pieniędzy.

9. Reklamacje przedsprzedażowe przyjmowane będą wyłącznie po przedstawieniu przez Kontrahenta:

a) protokołu szkody, sporządzonego na druku kurierskim do tego przeznaczonym, podczas weryfikacji jakościowej dostarczonego towaru bezpośrednio przy kurierze i podpisanego przez kuriera,

b) nr zamówienia/faktury

c) indeksu uszkodzonego produktu, zdjęć uszkodzeń towaru.

W/w dokumenty należy przesłać do opiekuna handlowego Kontrahenta oraz na maila wskazanego na zakładce kontakt na stronie internetowej Platformy Sprzedażowej. Reklamacje przedsprzedażowe przyjmowane są wyłącznie drogą mailową.

10. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.

11. Kontrahent ustali z Dystrybutorem sposób i koszt transportu Towarów do Dystrybutora

12. Reklamacje przedsprzedażowe i posprzedażowe dostarczane są do Dystrybutora na koszt Kontrahenta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Dystrybutor zwraca koszt dostawy, ale w wysokości obliczonej w oparciu o średnie wartości usługi transportowej zastosowanej do odesłania reklamacji i wyłącznie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Kontrahenta w okresie nie późniejszym niż 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

13. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 21 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.

14. W przypadku odrzucenia reklamacji Kontrahent na swój koszt odbiera produkt z serwisu Dystrybutora.

15. Nie podlegają reklamacji rozbieżności spowodowane różnymi ustawieniami monitorów (różnica w kolorach i nasyceniu barw).

16. Wszelkie braki i niezgodności Towaru z fakturą należy zgłaszać w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki od Dystrybutora. Po tym terminie reklamacje dotyczące zgodności faktury z otrzymanym towarem nie będą uwzględniane.

§9 AUTORYZOWANE KANAŁY ODSPRZEDAŻY

1. Z uwagi na hurtową współpracę Dystrybutora z Kontrahentem w zakresie dystrybucji segmentu marek premium oraz konieczność zapewnienia wysokich standardów dystrybucji Towarów tego segmentu Dystrybutor, w okresie obowiązywania Umowy Ramowej, uprawniony jest do wprowadzenia autoryzowanych dla Kontrahenta kanałów odsprzedaży, w których Kontrahent uprawniony będzie do aktywnej sprzedaży Towarów. Sprzedaż pasywna, poza autoryzowanymi kanałami odsprzedaży, jest w każdym przypadku dozwolona.

2. Wskazywanie przez Dystrybutora autoryzowanych kanałów odsprzedaży następować będzie w drodze akceptacji przez Dystrybutora proponowanego przez Kontrahenta kanału dystrybucji. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego autoryzowanym dla Kontrahenta kanałem sprzedaży jest strona internetowa, której właścicielem domeny jest Kontrahent i / lub sklep stacjonarny, którego właścicielem jest Kontrahent.

3. Aktywna odsprzedaż Towarów, za pośrednictwem innych niż autoryzowane kanały odsprzedaży, wymaga uzyskania przez Kontrahenta odrębnej autoryzacji od Dystrybutora.

4. W przypadku cofnięcia Kontrahentowi autoryzacji dla danego kanału odsprzedaży, Kontrahent zobowiązany jest do wycofania ofert sprzedaży w danym kanale Towarów zakupionych u Dystrybutora.

5. Dystrybutor jest uprawniony do cofnięcia Kontrahentowi autoryzacji dla danego kanału odsprzedaży w następujących przypadkach:

a) zmiany prowadzonej przez Dystrybutora lub producenta Towarów polityki sprzedażowej,

b) zmiany polityki sprzedażowej Kontrahenta, w tym wprowadzania lub ograniczania kanałów sprzedażowych,

c) naruszenia przez Kontrahenta niniejszych OWU.

§10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Solution Baby Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Przyczółkowa 141a, 02-962 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000532132, NIP 9512-38-58-06, REGON 36025310, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 400.000 zł, tel. 505449934, e-mail: biuro@solution-bc.pl

2. Dane osobowe Kontrahenta są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ofert telefonicznie, rozdawanie ulotek, katalogów;

b) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Przetwarzanie danych dla tego celu nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.);

c) korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania Newslettera na podany adres e-mail, o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO),

d) tworzenia na wewnętrzne potrzeby Administratora zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

e) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia;

f) weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu Umowy Ramowej oraz każdej Umowy Sprzedaży; dotyczy to także danych uzyskanych przez Administratora z innych źródeł;

3. Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi mogą być powierzone następującym odbiorcom:

a) dostawcom usług marketingowych,

b) firmom informatycznym obsługującym systemy informatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne podmiotom świadczącym na usługi na rzecz Administratora,

c) dostawcom usług logistycznych,

d) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi rachunkowe, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe,

e) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług płatniczych, podmiotom nabywającym wierzytelności.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

a) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

b) przez czas niezbędny do wykonania zawartej Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży, przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych;

c) obowiązywania zgody na otrzymywanie Newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z Newslettera) lub wydawania Newslettera przez Administratora.

5. Kontrahent ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, kontrahent może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kontrahent może również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

7. Kontrahentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym Newslettera oraz zawarcia i wykonania Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

§11 KORESPONDENCJA

1. Wszelka korespondencja i zawiadomienia, o ile OWU nie stanowią inaczej, będą dokonywane w formie dokumentowej – za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej oraz na adresy e-mail wskazane w ramach Konta Kontrahenta. Na potrzeby komunikacji e-mailowej Dystrybutor wskazuje adres e-mail opiekuna handlowego wskazanego w ramach Kontaktu.

2. Zmiana adresów przez Kontrahenta następuje poprzez aktualizację danych w ramach jego Konta.

3. W przypadku niedokonania aktualizacji danych przez strony, wszelką korespondencję i zawiadomienia uważa się za skutecznie doręczone na wskazane adresy korespondencyjne.

§12 ROZWIĄZANIE I ZAWIESZENIE WYKONYWANIA UMOWY RAMOWEJ

1. Każda ze stron Umowy Ramowej może ją rozwiązać z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, przy czym w okolicznościach przewidzianych w ust. 3 poniżej Dystrybutor może rozwiązać Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie jak również oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy dokumentowej. Termin wypowiedzenia zaczyna biec, a rozwiązanie Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym jest skuteczne, od dnia doręczenia drugiej stronie odpowiednio wypowiedzenia bądź oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym.

3. Dystrybutor ma prawo do rozwiązania Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

A) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta obowiązków wynikających z Umowy Ramowej, Umowy Sprzedaży lub OWU,

B) wystąpienia, istotnej w ocenie Dystrybutora, zmiany sytuacji finansowej Kontrahenta lub wystąpienia zagrożenia taką zmianą,

C) rozpoczęcia przeciwko Kontrahentowi postępowania przed sądem powszechnym albo sądem polubownym lub innym organem arbitrażowym, postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,

D) ujawnienia Kontrahenta w ogólnokrajowych rejestrach dłużników jako dłużnika lub wystawienia jakiegokolwiek zobowiązania Kontrahenta na sprzedaż.

4. W przypadkach określonych w ust. 3 powyżej Dystrybutor uprawniony jest również do czasowego zawieszenia wykonywania Umowy Ramowej na czas wskazany przez Dystrybutora.

5. W przypadku rozwiązania Umowy Ramowej Dystrybutor w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy Ramowej usunie Konto Kontrahenta, z tym zastrzeżeniem, że Dystrybutor zachowa prawo do nieusuwania tych danych Kontrahenta, których przetwarzanie związane będzie z wykonywaniem nałożonych przez przepisy prawa obowiązków Dystrybutora oraz umożliwiających dochodzenie przez Dystrybutora od Kontrahenta roszczeń Dystrybutora.

6. Dystrybutor uprawniony jest do zawieszenia wykonywania Umowy Ramowej w przypadku naruszenia przez Kontrahenta postanowień niniejszych OWU, w tym w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji wymagalnych płatności na rzecz Dystrybutora.

§13 SIŁA WYŻSZA, ZMIANY W PRAWIE

1. Dystrybutor nie jest odpowiedzialny za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności epidemii, pandemii, pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, a także innych zdarzeń, na które nie ma żadnego wpływu i których nie mógł uniknąć.

2. O zaistnieniu siły wyższej strona zamierzająca się powołać na tę okoliczność zobowiązana jest poinformować drugą stronę w formie dokumentowej.

3. W przypadku, w którym na skutek zaistnienia siły wyższej lub wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa, świadczenia Dystrybutora nie będą mogły zostać zrealizowane w sposób określony w Umowie Sprzedaży, Dystrybutor oraz Kontrahent zobowiązani są uzgodnić możliwość realizacji świadczeń w sposób odmienny niż ustalono przy zawieraniu Umowy Sprzedaży, jeżeli tylko taka zmiana pozwoli osiągnąć cel Umowy Sprzedaży. W szczególności zmiana taka może dotyczyć zmiany ustalonych terminów dostawy i cen towarów, zawieszenia współpracy na czas istnienia przeszkody spowodowanej działaniem siły wyższej lub zmiany harmonogramu. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia Dystrybutor uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży stosownie do treści §4 ust. 13 powyżej.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności treści Umowy w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. Poufnością objęte są również informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy Ramowej.

2. W celu należytego wykonania Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży, Dystrybutor jest uprawniony do posłużenia się osobami trzecimi, a także przekazywania im informacji objętych poufnością – na co Kontrahent wyraża zgodę - przy czym zakres takiego zlecenia obejmować może w szczególności:

A) monitorowanie i egzekwowanie od Kontrahenta spłaty zobowiązań wobec Dystrybutora,

B) prowadzenie dochodzenia na drodze sądowej oraz windykacji.

3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Dystrybutorem Umowy Ramowej oraz Umów Sprzedaży w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Dystrybutora.

4. Odpowiedzialność Dystrybutora związana z zawarciem i wykonaniem Umowy Ramowej i Umowy Sprzedaży nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.

5. Kontrahent i Dystrybutor ustalają, że będą dążyć do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Umowy Ramowej, Umów Sprzedaży lub z nią związanych. O ile nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 7 (siedmiu) dni od jego ujawnienia, każda ze Stron będzie mogła domagać się rozpatrzenia sprawy przez sąd powszechny właściwy według siedziby Dystrybutora.

6. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany treści OWU. Dystrybutor poinformuje Kontrahenta o wprowadzonych zmianach w treści OWU za pomocą wiadomości email wysłanej do Kontrahenta. Brak zastrzeżeń Kontrahenta zgłoszonych w terminie do 7 (siedmiu) dni po otrzymaniu zawiadomienia, o którym powyżej, uznaje się za zgodę na wprowadzone zmiany.

pixel