Regulamin

1. Informacje ogólne

 

1. Sklep internetowy www.solution-bc.pl jest przeznaczony dla klientów biznesowych i obsługuje wyłącznie klientów z przyznanym statusem Hurtownika. Sklep internetowy zwany będzie dalej "Sklepem".

2. Właścicielem Sklepu (dalej: „Sprzedający”) jest: Solution Baby Care Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dostatniej 31C m.6, 02-991 Warszawa, NIP 9512385806, REGON 360225310.

3. Magazyn Sprzedającego znajduje się pod adresem: Kawęczyn 76, 05-507 Słomczyn, Gm. Konstancin Jeziorna

4. Biuro Sprzedającego znajduje się pod adresem: ul. Pułaskiego 20F, 05-510 Konstancin Jeziorna

5. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

6. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

7. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

8. Sklep może odstąpić od realizacji całości lub części zamówienia bez podawania przyczyny, lecz po wcześniejszym poinformowaniu o tym kupującego.

9. Sklep jest przeznaczony do dokonywania zakupów hurtowych, do dalszej odsprzedaży.

10. Klientem sklepu może być jedynie firma posiadająca numer NIP.

11. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

 

2. Oferta

 

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.

3. Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone zdjęcia i opis mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów np. kolorami.

4. Ceny podawane w Sklepie mogą ulec zmianie.

5. Promocje i rabaty nie łączą się, co oznacza, że w przypadku oferty specjalnej klient może skorzystać z jednej usługi promocyjnej (rabat klienta albo promocja w sklepie).

 

3. Zamówienia i realizacja

 

1. Sklep dołoży wszelkich starań aby wysyłki zamówień złożonych do godziny 12.00 w dni robocze były realizowane tego samego dnia roboczego, jednak uzależnione to będzie od możliwości obsługi magazynu. Zamówienia złożone po 12.00 w dni robocze wysyłane będą kolejnego dnia roboczego lub w innym, wskazanym przez Sklep terminie.

2. Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z regulaminem firmy przewozowej.

3. Planowane terminy dostaw to 1 dzień roboczy pod momentu nadania paczki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu przez przewoźnika.

4. Zamówienia mogą być odbierane osobiście z magazynu po uprzednim umówieniu takiego odbioru telefonicznie lub e-mailowo z obsługą Sklepu w ustalonym ze Sklepem terminie.

5. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówień w Sklepie jest rejestracja w panelu hurtowym pod adresem www.solution-bc.pl i uzyskanie statusu Hurtownika.

6. Składanie zamówień w panelu hurtowym powoduje generowanie automatycznych wiadomości e-mail przesyłanych do Klienta.

 

4. Formy płatności

 

1. Możliwe są następujące formy płatności:

- przelewem na rachunek bankowy

- przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności

2. Sklep nie realizuje przesyłek za pobraniem.

 

5. Reklamacje i zwroty

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja może zostać złożona:

- pisemnie na adres biura Sklepu;

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@solutio-bc.pl;

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi powyższe mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Zaleca się składanie reklamacji w formie wskazanej przez Sklep

5. Wszystkie sprzedawane w Sklepie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera.

6. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

7. Reklamacje posprzedażowe (zakupiony przez Klienta towar został odsprzedany i trafił do konsumenta) kierowane mogą być do Sklepu wyłącznie za pośrednictwem Klienta, który dokonał zakupu. Reklamacja posprzedażowa musi opierać się o aktualną formę przyjmowania reklamacji posprzedażowych.

8. Reklamacje przedsprzedażowe (po dostawie towarów ze Sklepu do Klienta) przyjmowane będą wyłącznie w okresie do 48h od momentu przyjęcia towarów przez Klienta. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad, bądź zwrotu pieniędzy .

9. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.

10. Klient ustali ze Sklepem sposób i koszt transportu reklamacji do Solution Baby Care Sp. z o.o.

11. Reklamacje przedsprzedażowe i posprzedażowe dostarczane są do Solution Baby Care Sp. z o.o. na koszt Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Solution Baby Care Sp. z o.o. zwraca koszt dostawy, ale w wysokości obliczonej o średnie wartości usługi transportowej zastosowanej do odesłania reklamacji.

12. Solution Baby Care Sp. z o.o. nie przyjmuje reklamacji które mogą wynikać z rozbieżności spowodowanych np. różnymi ustawieniami monitorów (różnica w kolorach i nasyceniu barw).

13. Zwroty nie są przyjmowane. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie ma możliwości Odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni. 

14. Wszelkie braki i niezgodności towaru z fakturą należy zgłaszać w ciągu 48h od otrzymania przesyłki z Solution Baby Care Sp. z o.o. . Po tym terminie reklamacje dotyczące zgodności faktury z otrzymanym towarem nie będą uwzględniane.

15. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres biura, tj. Solution Baby Care Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 20F, 05-510 Konstancin Jeziorna.

 

6. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Solution Baby Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Dostatnia 31c/6 02-991 Warszawa, NIP 9512385806, REGON 360225310, tel. 505449934, e-mail: biuro@solution-bc.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

- marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ofert telefonicznie, rozdawanie ulotek, katalogów;

- podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Przetwarzanie danych dla tego celu nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.);

- korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail, o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO);

- tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

- ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia;

- weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł;

3. Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi mogą być powierzone następującym odbiorcom:

- dostawcom usług marketingowych,

- firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi,

- dostawcom usług logistycznych,

- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe,

- podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług płatniczych, podmiotom nabywającym wierzytelności.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

- istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (należy wskazać na czym polega ten interes Administratora), chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

- przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych;

- obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera) lub wydawania newslettera przez Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może Pani/Pan Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

 

7. Pozostałe informacje

 

1. Prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczanych na stronie Sklepu należą do Solution Baby Care Sp. z o.o.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Solution Baby Care Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od Solution Baby Care Sp. z o.o.).

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta.

5. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel