Regulamin

REGULAMIN

 1. Informacje ogólne

 

Sklep internetowy www.solution-bc.pl jest przeznaczony dla klientów biznesowych i obsługuje wyłącznie klientów z przyznanym statusem Hurtownika. Sklep internetowy zwany będzie dalej "Sklepem".

Właścicielem Sklepu jest: Solution Baby Care Sp. z o.o., Dostatnia 31C m.6, 02-991 Warszawa

Magazyn Sprzedającego znajduje się pod adresem: Kawęczyn 76, 05-507, Słomczyn, Gm. Konstancin Jeziorna

Biuro Sprzedającego znajduje się pod adresem: Wilanowska 44b, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Sklep może odstąpić od realizacji całości lub części zamówienia bez podawania przyczyny lecz po wcześniejszym poinformowaniu o tym kupującego.

Sklep jest przeznaczony do dokonywania zakupów hurtowych, do dalszej odsprzedaży.

Klientem sklepu może być jedynie firma posiadająca numer NIP.

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

 

 1. Oferta

 

Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta.

Dokładamy starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone zdjęcia i opis mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów np. kolorami.

Ceny podawane w Sklepie mogą ulec zmianie.

Promocje i rabaty nie łączą się, co oznacza, że w przypadku oferty specjalnej klient może skorzystać z jednej usługi promocyjnej (rabat klienta albo promocja w sklepie).

 

 

 1. Zamówienia i realizacja

 

Sklep dołoży wszelkich starań aby wysyłki zamówień złożonych do godziny 12.00 w dni robocze były realizowane tego samego dnia roboczego, jednak uzależnione to będzie od możliwości obsługi magazynu. Zamówienia złożone po 12.00 w dni robocze wysyłane będą kolejnego dnia roboczego lub w innym, wskazanym przez Sklep terminie.

Dostawa na terenie całego kraju odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z regulaminem firmy przewozowej.

Planowane terminy dostaw to 1 dzień roboczy pod momentu nadania paczki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu przez przewoźnika.

 

Zamówienia mogą być odbierane osobiście z magazynu po uprzednim umówieniu takiego odbioru telefonicznie lub e-mailowo z obsługą Sklepu w ustalonym ze Sklepem terminie.

 

Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówień w Sklepie jest rejestracja w panelu hurtowym pod adresem www.solution-bc.pl i uzyskanie statusu Hurtownika.

Składanie zamówień w panelu hurtowym powoduje generowanie automatycznych wiadomości e-mail przesyłanych do Klienta.

 

.

 

 

 1. Formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

- przelewem na rachunek bankowy

- przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności

Sklep nie realizuje przesyłek za pobraniem

 

 

 

 1. Reklamacje i zwroty
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 • Reklamacja może zostać złożona:
  • pisemnie na adres biura Sklepu;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@solutio-bc.pl;
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi powyższe mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Zaleca się składanie reklamacji w formie wskazanej przez Sklep

 

Wszystkie sprzedawane w Sklepie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera.

Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.

Reklamacje posprzedażowe (zakupiony przez Klienta towar został odsprzedany i trafił do konsumenta) kierowane mogą być do Sklepu wyłącznie za pośrednictwem Klienta, który dokonał zakupu. Reklamacja posprzedażowa musi opierać się o aktualną formę przyjmowania reklamacji posprzedażowych.

Reklamacje przedsprzedażowe (po dostawie towarów ze Sklepu do Klienta) przyjmowane będą wyłącznie w okresie do 48h od momentu przyjęcia towarów przez Klienta. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad, bądź zwrotu pieniędzy .

Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera.

Klient ustali ze Sklepem sposób i koszt transportu reklamacji do Solution Baby Care Sp. z o.o..

Reklamacje przedsprzedażowe i posprzedażowe dostarczane są do Solution Baby Care Sp. z o.o. na koszt Klienta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Solution Baby Care Sp. z o.o. zwraca koszt dostawy ale w wysokości obliczonej o średnie wartości usługi transportowej zastosowanej do odesłania reklamacji.

 

Solution Baby Care Sp. z o.o. nie przyjmuje reklamacji które mogą wynikać z rozbieżności spowodowanych np. różnymi ustawieniami monitorów (różnica w kolorach i nasyceniu barw).

 

Zwroty nie są przyjmowane.

 

Wszelkie braki i niezgodności towaru z fakturą należy zgłaszać w ciągu 48h od otrzymania przesyłki z Solution Baby Care Sp. z o.o. . Po tym terminie reklamacje dotyczące zgodności faktury z otrzymanym towarem nie będą uwzględniane.

 

Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres biura.

 

 

 1. Ochrona danych
 •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest Solution Baby Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Dostatnia 31c/6 02-991 Warszawa, NIP 9512385806, REGON 360225310, tel. 505449934, e-mail: biuro@solution-bc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • -marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ofert telefonicznie, rozdawanie ulotek, katalogów;
 • -podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Przetwarzanie danych dla tego celu nie wymaga zgody osoby, której dane dotyczą.
 • -korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera na podany adres e-mail, o ile Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 • -tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 • -ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia;
 • -weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł;
 • Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi mogą być powierzone następującym odbiorcom:
 • -dostawcom usług marketingowych,
 • -firmom informatycznym obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi
 • -dostawcom usług logistycznych,
 • -podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe,
 • -podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, dostawcom usług płatniczych, podmiotom nabywającym wierzytelności.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
 • -istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora (należy wskazać na czym polega ten interes Administratora), chyba że Pani/Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
 • -przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych;
 • -obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera, do czasu jej cofnięcia (wypisania się z newslettera) lub wydawania newslettera przez Administratora.
 • Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 • W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, może Pani/Pan Państwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zaś od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych, w tym newslettera oraz zawarcia i wykonania umowy.
 • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

 

 1. Pozostałe informacje

Prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczanych na stronie Sklepu należą do Solution Baby Care Sp. z o.o.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Solution Baby Care Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od Solution Baby Care Sp. z o.o.).

Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres  e-mail oraz hasło Klienta.

Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel